Find your solution

สำหรับลูกค้าองค์กร ที่สนใจ Customized Program

ศึกษาความต้องการร่วมกันโดย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆของ มจธ. และที่ปรึกษาด้าน HR
กรุณากรอกข้อมูลของผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ ที่เป็นศิษย์เก่า มจธ. เพื่อรับสิทธิ์พิเศษ (คณะ และภาควิชาที่จบการศึกษามา รุ่นที่)

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ KMUTTWORKS ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้ KMUTTWORKS ประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้หรือไม่

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

KMUTTWORKS มีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ KMUTTWORKS ได้รับ โดย KMUTTWORKS จะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ KMUTTWORKS ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้ KMUTTWORKS เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่า KMUTTWORKS ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ KMUTTWORKS โดยส่งอีเมลมาที่ support@kmuttworks.com