ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียน กับ KMUTTWORKS

กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ จากนั้นกดบันทึกใบสมัครนี้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลของท่าน

โปรแกรมที่ฉันเลือกลงทะเบียน


ข้อมูลทั่วไปข้อมูลการชำระเงินและออกใบเสร็จชำระเงิน
โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วดำเนินการส่งข้อมูล

โปรแกรมที่ฉันเลือก : {{ form.program }}
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล {{ form.salutions }} {{ form.name }}
เบอร์โทรศัพท์ {{ form.tel }}
อีเมล {{ form.email }}
ข้อมูลหน่วยงาน
ตำแหน่งงาน {{ form.jobtitle }}
หน้าที่ความรับผิดชอบ {{ form.description }}
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท {{ form.company }}
ประเภทของธุรกิจ/อุตสาหกรรม* {{ form.industry }}
ข้อมูลการชำระเงินและออกใบเสร็จชำระเงิน
ที่อยู่น่วยงาน/บริษัท {{ form.address }}
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน/บริษัท {{ form.companytel }}
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี {{ form.taxid }}
รูปแบบการออกใบเสร็จรับเงิน {{ form.recipt }}

หมายเหตุ :

  • กรุณาส่งxeเอกสารการชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง ผ่านช่องทาง Line: @kmuttworks
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหน่วยงานราชการ ดังนั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก


วิธีการชำระเงิน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ. - นักบริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 330-1-16927-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ หรือแคชเชียร์เช็ค: สั่งจ่ายในนาม มจธ. - บริการวิชาการ


กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ KMUTTWORKS ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้ KMUTTWORKS ประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้หรือไม่

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

KMUTTWORKS มีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ KMUTTWORKS ได้รับ โดย KMUTTWORKS จะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ KMUTTWORKS ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้ KMUTTWORKS เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่า KMUTTWORKS ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ KMUTTWORKS โดยส่งอีเมลมาที่ support@kmuttworks.com